Odvolání proti nepřijetí – vzor

Název školy
a její adresa

(odvolání se zasílá řediteli školy, který rozhodnutí o nepřijetí vydal)

Datum

Odvolání proti nepřijetí ke studiu

Odvolávám se proti rozhodnutí o nepřijetí mého syna /dcery (jméno a příjmení) ke studiu na (název oboru vzdělání a případně kód oboru).

(Takto formulované odvolání je zcela postačující. Můžete však uvést i důvody, pro které je odvolání podáváno, např: Můj syn/dcera má o studium na xxxxxxx opravdový zájem… apod.)

podpis zákonného zástupce nezletilého žáka

jméno zákonného zástupce nezletilého žáka

Adresa, na kterou má být rozhodnutí o odvolání zasláno

Poznámka

Za nezletilého uchazeče podává odvolání zákonný zástupce.
Odvolání uchazeče proti rozhodnutí ředitele školy o výsledku přijímacího řízení lze podat ve lhůtě tří pracovních dnů od doručení rozhodnutí.

Zpět